Καλωσορίσατε στον ηλεκτρονικό χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας!                                          Welcome to this electronic site for learning and teaching Greek! 

Στο χώρο αυτό προσφέρονται:                                                                                                                                                                                                        We offer here:

1. μαθήματα νέας ελληνικής για ξενόγλωσσους, ομογενείς αλλά και φυσικούς ομιλητές που θέλουν να βελτιώσουν τη γνώση της γλώσσας                        Online Greek Language Courses intended for non native speakers, second generation Greeks, and native Greek speakers who wish to know their language better

2. σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας για όσους διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν τη νέα ελληνική και να επιμορφωθούν σχετικά με τις διδακτικές τεχνικές και τη μεθοδολογία                                                                                                                              Teacher Training seminars for teachers who already teach or want to teach Greek as a second / foreign language and wish to learn about didactic techniques and methodology 

3. Επίσης, εδώ μοιραζόμαστε διδακτικά υλικά, αναπτύσσεται διάλογος και ενημερωνόμαστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους.                                                                                                                                                   We also share here didactic materials, we discuss topics of common interest, and get informed on the latest developments on teaching Greek as L2 Διαβάστε περισσότερα.../Read more...